Regulamin

 

 Regulamin określa, w szczególności warunki, i zasady sprzedaży przez Wojtech Zika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BIOCLEAN VOJTECH ZIKA (dalej nazywany BIOCLEAN) ul Leopolda Jana Szersznika 9 43-400 Cieszyn, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod nr przez Prezydenta Miasta Cieszyna, NIP: 548 266 56 27, REGON 243527064, telefon 048 780188 282, e-mail: biocleanpolska@gmail.com prowadzącego sprzedaż za pośrednictwem sklepów internetowych.
 
§ 1 DEFINICJE
 
1) Klient/Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub Rezerwacji lub korzysta z innych usług BIOCLEAN. (w tym również Konsument).
 
2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
3) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 
4) Regulamin – niniejszy regulamin, Sklepu internetowego.
 
5) Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy firmy BIOCLEAN
 
6) Sprzedający – BIOCLEAN.
 
7) Strony – Kupujący/Klient i Sprzedający.
 
8) Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
 
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym zobowiązany jest zapoznać się Regulaminem, dostępnym pod adresem
 
2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie m.in. na stronie Sklepu Internetowego oraz sporządzić jego wydruk.
 
3. Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym potwierdza znajomość, zrozumienie oraz akceptację niniejszego Regulaminu, co potwierdza zaznaczeniem odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 
4. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
5. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 
§3 CENA
 
1. Ceny Towarów podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 
2. Ceną wiążącą dla stron jest cena po której Klient zamówił Towar w chwili złożenia zamówienia.
 
3. Podane ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy, który jest zależny od sposobu jej realizacji.
 
4. Koszty dostawy zamówionego Towaru ponosi Klient.
 
5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności. Klient ma prawo wyboru spośród dostępnych opcji dostawy.
 
§4 FORMA PŁATNOŚCI
 
1. Zapłata za zamówiony Towar może nastąpić:
 
* za pobraniem (płatnym w momencie odbioru towaru od przewoźnika).
 
§5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 
1. Zamówienia w Sklepie Internetowym przyjmowane i realizowane są:
 
a) dodawanie produktów DO KOSZYKA oraz późniejszą jego realizację poprzez wypełnienie formularza zamówienia, b) mailowo poprzez formularz kontaktowy lub na adres biocleanpolska@gmail.com Sklepu Internetowego podając informacje, które są wymagane w formularzu zamówienia.
 
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (z wyłączeniem przerw technicznych).
 
3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego na stronach Sklepu Internetowego.
 
4. Informacje podane w formularzu zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne.
 
5. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Sprzedawca dokonuje weryfikacji poprawności danych podanych w zamówieniu (oraz w komentarzu do zamówienia), jak i danych Kupującego. W tym celu Sprzedawca może skontaktować się z Kupującym.
 
6. Sprzedawca po otrzymaniu zamówienia potwierdzi jego otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, tj. wiadomości mailowej wysłanej na adres e-mail Klienta.
 
7. W przypadku posiadania Towaru na stanie magazynowym, Sprzedawca zobowiązuje się do dokonania wysyłki Towaru w ciągu 5 dni roboczych (nie licząc sobót, niedziel, oraz dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży oraz pod warunkiem zaksięgowania na koncie bankowym Sprzedawcy pełnej i identyfikowalnej wpłaty (pozwalającej na jednoznaczne przypisanie do konkretnego zamówienia i Klienta) za zamówienie. W przypadku płatności za pobraniem (przy odbiorze) Sprzedawcę obowiązuje również termin 5 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży (nie wliczając sobót, niedziel, oraz dni ustawowo wolnych od pracy).
 
8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizacje złożonego zamówienia, Sprzedawca – poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, celem ustalenia dalszego sposobu realizacji zamówienia. .
 
9. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny, zawiadamia niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, o tym Klienta i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 
§6 DOSTAWA
 
1. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
 
2. Zakupione Towary są dostarczane pod adres wskazany w odpowiednich polach formularza zamówienia.
 
3. Klient otrzymuje mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia, wraz z wpisanymi przez siebie informacjami.
 
4. Jeśli dane zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 3 są nieprawidłowe, Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zmianach jakie należy wprowadzić w zamówieniu.
 
5. Odpowiedzialność za nieprawidłowo podane dane do dostawy, ponosi Klient.
 
6. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym dostarczany jest według wyboru (spośród dostępnych opcji w formularzy zamówienia) Klienta za pośrednictwem firm kurierskich w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.
 
7. Czas dostarczenia zamówienia do Klienta co do zasady nie może być dłuższy niż 30 dni od złożenia zamówienia.
 
8. W przypadku, gdy minęło 5 dni roboczych od momentu wysłania towaru a Klient nie otrzymał przesyłki, jest on proszony o zgłoszenie tego faktu mailem na adres biocleanpolska@gmail.com lub poprzez formularz kontaktowy.
 
9. Wskazane jest aby Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem sprawdził stan przesyłki
 
§7 UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
1. Klient, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni.
 
2. Wskazany w ust. 1 powyżej termin 10-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru.
 
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust 1 powinno zostać wysłane na adres
 
4. Do zachowania terminu, o który mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 
5. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu.
 
6. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, chroniący Towar przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami wydanymi przy jego sprzedaży na adres BIOCLEAN
 
7. Zgodnie z Art 10 ust. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 
a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów, oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, f) dostarczania prasy, g) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
 
§8 NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ
 
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem za niezgodność z umową, w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z poźn. zm.).
 
2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową sprzedaży.
 
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
 
4. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową sprzedaży w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi.
 
5. Termin wskazany w ust. 4 biegnie na nowo w razie wymiany Towaru.
 
6. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Towaru z umową, gdy Konsument o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 
7. Konsument traci uprawnienia przewidziane w niniejszym paragrafie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 
8. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 
9. Jeżeli Sprzedawca, który otrzymał od Kupującego żądanie określone w ust. 8, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 
10. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów lub też uczynienie zadość takim żądaniom w odpowiednim czasie nie jest możliwe lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 
11. Zwracany przez Konsumenta Towar, w miarę możliwości, powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, celem zabezpieczenia przesyłki Towaru w trakcie transportu
 
§9 REKLAMACJE
 
1. Klient, (w tym także Konsument, niezależnie od uprawnień wskazanych w § 8), ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu Internetowego o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia wady.
 
2. Klient składa reklamację mailem na adres Sklepu
 
3. W reklamacji Klient wpisuje nr zamówienia, nazwę produktu z zamówienia oraz szczegółowo opisuje problem z otrzymanym produktem.
 
4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni.(od daty zgłoszenia)
 
5. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów danego rodzaju Towaru), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub zaoferuje mu inne rozwiązanie.
 
§10 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów, za ich zgodą są przetwarzane przez Sprzedawcę.
 
2. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
 
· realizacji umowy
 
· jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych ( np. informowania o produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę.)
 
3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 
4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania oraz ich usuwania bez podania przyczyny w dowolnym czasie.
 
5. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 
6. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych jest firma BIOCLEAN
 
§ 11 WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 
1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze Sklepu, Klient powinien dysponować:
 
a) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
 
b) przeglądarką Internet Explorer 8.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
 
c) minimalną rozdzielczością ekranu 1024 x 768 pikseli.
 
2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Sklepu Internetowego może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script, Flash oraz akceptacji cookies itp..
 
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 
* korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
 
* w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 
* niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym nie zamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nie przeznaczonych dla Klienta,
 
* korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny w szczególności z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu,
 
* niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 
* korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
 
* korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie
 
* w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
 
§12 FUNKCJONOWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO
 
1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
 
2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie, na adres e-mail biocleanpolska@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 
3. Regulamin obowiązuje od 07 04 2014r.
 
Mój Koszyk
Koszyk jest pusty.